VIAF

Virtual International Authority File

Search

Van Geluwe, Aernout, 1604-1675 National Library of the Netherlands German National Library

Van Geluwe, Arnout ISNI

VIAF ID: 199134201 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/199134201

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (36)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (6)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
af-ghetrocken masscher National Library of the Netherlands
Belydenisse van Rebecca Broeckaers uyt 's Graven-haegh, huys-vrouwe vanden eersamen Martinus de Baets ... : Ghedaen in het palleys vanden ... bisschop van Gent. National Library of the Netherlands
Den blyden waerhheydt-sprekenden [sic] Vlaemschen nachtegael National Library of the Netherlands
By-voeghsel vanden on-schult-brief vā Adamum vander Hulck, geschreuen aen Aernout van Geluwe National Library of the Netherlands
Capperson ofte dwingh-breydel voor al de Armeniaensche predicanten van Hollandt: ofte Nieuwe Vlaemsche boeren slingher-slaeghen, om af te pareren een spieghel-vechterye, door eenen Armeniaenschen predicant gheschreven in eenen brief, aen eenen borgher van Rotterdam, den welcken hy ghesonden heeft aen synen broeder tot Ghendt; ende nu beantwoordt National Library of the Netherlands
Catalogve ende vervolgh van alle de principaelste reformatevrs ofte voor-loopers des grooten anti-christ , .. National Library of the Netherlands
Catholijcken echo National Library of the Netherlands
Den Catholyken echo, ofte waeren Gendschen weder-galm, tegen de valsch-opwerpende stemme van onze dagelyksche over-komende gepretendeerde Gereformeerde, door een kort verhael wat gepasseert is, in een Vlaemsche reyze van drie over-komende Hollandsche vrienden ... National Library of the Netherlands
Claer bewys dat Christus hier op der aerden geen duysent-jaerigh rijcke en sal comen op-rechten, om met de martelaeren inden vleessche duysent iaeren te regneren, ... ghelijck ... wel-meenende Christenen van Amsterdam droomen ... National Library of the Netherlands
Cort vertoogh, hoe ongheluckigh dat den ghepretendeerden ghereformeerden predicant vanden ouden man, by Ysendijcke, heeft leeren achterwaert gaen, naer dat hy sonder reden ... wt de oude Roomsche ... kercke ghegaen is ... National Library of the Netherlands
Corte antwoorde, op een onschriftmatige gereformeerde vrage raeckende het h. sacrament des autaers National Library of the Netherlands
Davids slingher teghen Goliath, ... National Library of the Netherlands
Dobbel slot National Library of the Netherlands
Dobbel slot ofte Klare ende waerachtighe Ontdeckinghe van eenen verdraeyden Leughen-gheest, schuylende tot Delft, onder den name van eenen ghepretendeerden Ghereformeerden; met name Abraham Willemsen Blijvenborgh breuck-meester ... National Library of the Netherlands
gheestelijclen jaegher van Sampsons vossen National Library of the Netherlands
Het goddelyck trompet over Hollant ofte den grouwelycken Hollantschen donder-slagh, dat is, een onverwachte, korte ende straffe Goddelijcke aensprake tot alle ghereformeerde predikanten van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, door een schrickelijck oordeel Godts, ofte donderende stemme Godts ghedondert op den 12 October 1654. uyt het magazijn ofte secreet van Hollandt tot Delft. National Library of the Netherlands
Godt-vrvctighe overdenckinge des doots National Library of the Netherlands
Jaer-ghetyde vanden nieu ghereformeerden ont-capten Capucyn National Library of the Netherlands
Kort bericht van 't ghene ghepasseert is over 't beroep tot een vriendelijcke conferentie tusschen Adamum vander Hulck ghepretendeert voor-vechter der ghereformeerder religie ende Arnoudt van Geluwe Vlaemschen boer. National Library of the Netherlands
Het licht op den kandelaer ghestelt tot verlichtinghe der niew-ghesinden, om lichtelijck te vinden de sichtbaere kercke Godts . National Library of the Netherlands
Een onverwinnelycke schrift-matighe roomsche catholycke belydenisse des gheloofs, van Godt den Vader, Godt den Soon, Godt den H. Gheest. Den kinder-doop, ende van het wettelijck eedt-sweeren, ende van het ampt der christelijcke overigheydt, ofte een schrift-matighe teghen-ghift, ghesteldt teghen de onschriftmatighe belijdenisse der nieuwghesinde weder-dooperen, voor desen uyt-ghegheven ... door Francoys de Knuyt, ende nu weder-leyt National Library of the Netherlands
Een openbare disputatie ... tusschen den Vlaemschen Boer [= A. van Geluwe] ende den Predikant Borstius. National Library of the Netherlands
Oprecht bericht, op seecker boecxken tegen hem verdicht ende uyt-gegeven binnen Gendt National Library of the Netherlands
Poe͏̈zie van Arnoud van Geluwe, de Vlaamse boer (1602-na 1670) National Library of the Netherlands
Provinsionele openinge van de Leugen-Webbe van eenen Vlaemschen Boeren-wever, genaemt Aernout van Geluwe, geweven in sijn achtien-jarige Hollandsche Reyse National Library of the Netherlands
rampsaligen onder-ganck vande schriftureloose National Library of the Netherlands
Den rampsalighen val vanden afgodt Dagon door de tegenvvoordigheyt van d'Arcke des Heeren, in ghelijckenisse ghestelt door dese korte vvederlegginghe vanden Ghereformeerden Heydelberghschen Catechismus; waer in klaer bevvesen vvort, hoe tastelijck de Gereformeerde predikantē d'eenvoudighe jonckheyt vanden oprechten aerdt der liefde, die men Godt en sijnen naesten schuldigh is, soecken af te leyden door hun Godt-hatende leere vanden Catechismus National Library of the Netherlands
Reden-kamp-stryt tvsschen eenen Vlaemschen arendt ende een Hollandtsche rave : dat is den onghestudeerden Vlaemschen boer teghen Simon Ravensberghe predicant van Haerlem, over de transubstantiatie, teghen een heylsame remedie van Ravensberghe, gestelt teghen Arnout van Geluwe: ende nu door van Geluwe wederleyt. National Library of the Netherlands
Tweede deel over de voorder' ontledinghe van dry verscheyden ghereformeerde martelaers boecken National Library of the Netherlands
tweede dispvtatie tusschen Hermannus Tegularius ... ende Arnould van Geluwe National Library of the Netherlands
Veerthien stercke beweegh-redenen vanden Godt-saligen uytganck, van ses-en-vijftich gereformeerde, Godt minnende herten, uyt het nieuwe gereformeerde Babylon: die haer tot de heylighe, Roomsche ... kercke, nu cortelinghe begheven hebben .. National Library of the Netherlands
Vlaemsche boeren knodse National Library of the Netherlands
Voorlooperken tot waerschovwinghe van alle eenvoudighe herten over het nieuw verdicht ghereformeert Memorie boeck, uyt ghegheven door domine Petrus Cabeljau ... ofte een openbare siel profytighe dispvtatie ghehouden inde stadt van Rotterdam ... in't jaer 1661. op den 12. augusti National Library of the Netherlands
Wat nieuws wt de prochie van Laren by Ghendt in Vlaenderlandt, van dry ghemiste gevse-martelaers, die door d'onverdiende gratie Gods door het werre-net van de verdichte Gereformeerde leeringhe gheslopen zijn ... : ende hoe dat sy nu wederom vry ende liber swemmen in de klaere wateren der waerheydt van de Heylighe Roomsche Apostolijcke Catholijcke Kercke National Library of the Netherlands
Zee-brandt om te verdrijven alle de archlistighe zeemonsters, die de onnoosel visschen uyt het net Petri soecken te rooven, om in het noorde-brack van de helsche kolcken te sleypen: oft een schrift-matighe verdedinghe van het Catholyck memorie-boeck, teghen Pieter Cabeljaus Nieuw-ghereformeerde memorie-boeck , ... National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:199134201 (3)