VIAF

Virtual International Authority File

Search

Coolhaas, Caspar, 1536-1615 National Library of the Netherlands

Coolhaas, Caspar ISNI

Coolhaes, Caspar Jansz. 1536-1615 German National Library

Caspar Coolhaes Wikidata

VIAF ID: 170600667 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/170600667

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (29)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Aenhechtsel aen t'Boecxken oft tsamenspreeckinghe, over het regireus plackaet van Groninghen, aldaer ghekondicht 7 september, oude stijl. 1601. Ofte Antwoordt, op de opspraeck by sommighen ghedaen, teghen het drucken ende verkoopen des selfdes. Vervatet in een t'samensprekinghe van drie persoonen, als boeckverkooper, partijdich gereformeerde, ende een jesuwijt. National Library of the Netherlands
Almanak. National Library of the Netherlands
Apologia. Cont. National Library of the Netherlands
Apologia : Een Christelijcke ende billijcke verantwoordinge National Library of the Netherlands
Apologia Sebastiani Vranck: de welcke hy zelfs in synē leven gheschreuen: ende achter syn boec van den seven zegelen: tot defensie van syn persoon ende schriften, heeft doen drucken National Library of the Netherlands
An apologie of the earle of Essex. Dutch National Library of the Netherlands
Apologie oft verantwoordinge vanden grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes ende ruste zijnes vaderlands. National Library of the Netherlands
Breeder bericht van die scheuringe der kercken Christi tot Leyden, ende den negen questien die rechte voort heen ende weder om ghedraghen, ende na een yegelijcken goetduncken werden geinterpreteert, welcke de selue zijn, ende tot wat eynde die ghestelt, ende door wien sy in yeder mans handen zijn ghecomen, oock by wien het staet dat dese scheure tot deser tijt niet is gheheelt worden, etc. National Library of the Netherlands
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Caspar Coolhaas (1536-1615) National Library of the Netherlands
Een christelijcke vermaninghe, aen alle onpartydighe Predicanten : om te waecken ... dat die sathan gheen nieu pausdom, aen des ouden benaest veruallen plaets wederom oprechte: National Library of the Netherlands
Christelycke ende stichtelycke vermaningen aen plaetse van dus lang gebruycten (maer min dan waerachtigen) prognosticatien ende practijcken. National Library of the Netherlands
Conciliatio National Library of the Netherlands
Conciliatio: dat is verghelijckinghe, van sekere poincten der leere, ende disciplijn van C.C. gheschreven ende onderschreven. In diewelcke claerlijck is blijckende met wat recht die voornoemde C.C. ... gheexcommuniceert: ende ... ghediffameert is worden ... National Library of the Netherlands
Een cort warachtich verhael van tsorgelicke vyer der hatelicker ... oneenicheyt in religions saken, ontsteecken zijnde in Hollandt anno 1574 : door wien het selve ontsteecken ende smoockende gheleghen heeft tot int jaer 1579 : door wien, ende wat plaetsen in Hollandt, tselve op gheblasen, dattet brandende gheworden is, etc. National Library of the Netherlands
Eenvuldige vertooninghe, waer inne naectelijck aengewesen wort, dat Gods gemeente op den hoecsteen Christum ghefondeert staat, ... National Library of the Netherlands
De mensch die eenvoudich is ende van ganser harten Godt suckt. National Library of the Netherlands
Missive aen den authoor van die Apologia, over het placaet ofte edict, eenes eersamen wijsen raets der stadt Groningen .../ door Casparum Coolhaes. National Library of the Netherlands
Naedencken of de disputatien vande Godtlijcke predestinatie, ende derghelijcken meer, des natuerlijcken menschen verstant verre te boven gaende, oorbaerlijck ende stichtelijck ghetracteert, ofte verhandelt konnen worden ... Den eerwaerdighen ende welgheleerden heeren Francisco Gomaro, ende Jacobo Arminio, ... ter proeve voorgestelt. National Library of the Netherlands
Een noodtwendighe broederlijcke vermaninge aen zijnen voor zeeckere jaren bekenden vriendt, ende nu ter tijt door zijn eyghen in druck wt ghegeven schriften zijnde onwetenden broeder, genaempt Wijnant Kras. National Library of the Netherlands
Remonstrantie aen zijne prinslijcke excellentie, ende de edele ... zeer vermogende Heeren Staten ende Steden der vereenighde ende gereformeerde neder-Landen, in dewelcke (onder verbeteringe) aenghewezen wordt 't ghene, dat nootlijck naer eysch der Heyligher Godlijcker Schriftuer ... met kleyne moyte verbetert zal konnen werden. National Library of the Netherlands
De Roomsche feestdagen en hunne viering in de 16de eeuw National Library of the Netherlands
Seeckere poincten VVt die Heylighe Godtlijcke Schriftuer, ende veruolch vandien ghenomen: ... National Library of the Netherlands
Sendtbrief Caspars Coolhaes, dienaer des Godlicken woordts, residerende tot Leyden .. National Library of the Netherlands
Specimen ofte monster eens christelijcken calenders ofte almanac .. National Library of the Netherlands
Svmma, ende bekentenisse cristelijcker leer der predicanten, die in Oost-Vrieslandt omtrent tachtentich iaren voorleden, opentlijck ghepredickt en̄ gheleert hebben. National Library of the Netherlands
Toutzsteen tot een seecker proeue welcx in der waerheydt die Apostolische, Catholijcke, Euangelische, Gereformeerde reyne kercke sy National Library of the Netherlands
Trouwe waerschouwinge voor den schandelijcken abuysen offte misbruycken der almanacken, de welcke gelijk alle andere valsche godes-diensten uyt de schatcamer der verscheyden Pausen ghecomen zijn, ende daerom niet minder Reformatien van doē hebbē als de kercken etc. National Library of the Netherlands
Van seeckere seer costelijcke wateren diemen met recht soude mogen noemen Aquae vitae : ende sommige wtgelesene olien den edelen en welruyckenden balsem olie, niet sonder redenen te vergelijcken: der welcker cracht ende menichfoudige deuchden in dit boecxken cortelijc (wt den schriften sommiger ... doctoren ende professoren ...) beschreven worden : met eener voorreden des distilateurs vanden stercken ende bernenden smaeck deser wateren, welcke ... cunstelijck digereert, circuleert oft subtilizeert ende destileert worden tot Leyden op Rapenburch, al waer men die te coop vint ... ten huyse van Casper Coelhaes. National Library of the Netherlands
Vande christelijcke disciplijne ende excommunicatie van den kercken raedt ende ouderlinghen ... Het ghevoelen der kercken Christi tot Zurich, tot Bern, en de andere ... plaetsen in Zwitserlant National Library of the Netherlands
Vande twee aenbidders. National Library of the Netherlands
Verantwoordinghe van Sebastiaen Franck, jegens de onwaerachtighe beschuldinghe, hem opghedicht by Philips van Marnicx in zijn boexken ghenaemt "Ondersoeckinge ... vande gheest-drijvische leere" National Library of the Netherlands
[Verklaring over vijf geloofspunten, afgelegd tijdens de nationale synode te Middelburg, 15 Juni 1581] National Library of the Netherlands
waerachtige ende valsche aenbidder Godts National Library of the Netherlands
Water-boecxken National Library of the Netherlands
Water-boecxken: het welcke aenwijst, hoe men seeckere Edele ende seer goede Spiritus, Aquae Vitae compositae, wateren, cracht-wateren ende gedistilleerde olien, tot een yeder cranckheyt ende ghebreken des menschen lichaems, die uyt kouden humoren ende catharen haren oorspronck hebben, so wel uytwendich als inwendich, met grooten nut sal moghen ghebruycken ... National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:170600667 (6)