VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leitāns, Ansis, 1815-1874 German National Library National Library of Latvia ISNI

Ansis Leitāns Wikidata

VIAF ID: 168904297 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/168904297

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (8)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Der alte Fischer und sein Hund. National Library of Latvia
Baron Bundulis jeb stahsts, kas parahda, kā teem, kas Deewu mihlē, wissas leetas par labbu nahk National Library of Latvia
Das Blumenkörbchen. National Library of Latvia
Darbu rullis pa mēnešiem, jeb mācība, kādi darbi saimniekiem ar savu saimi ikkatrā mēnesī pēc kārtas jāstrādā National Library of Latvia
Diwreis peezdesmit un diwi bihbeles stahsti preeksch skohlahm un mahjahm National Library of Latvia
Eustachius, eine Geschichte der christlichen Vorzeit. National Library of Latvia
Geschwister von Marienthal. National Library of Latvia
Goda vīri National Library of Latvia
Gohda-wihri ; Ta bija sirdiga un branga seewa : Diwi stahsti National Library of Latvia
Grāfa lielmāte Genoveva National Library of Latvia
Grahfa leelmahte Genowewa : jauks vecu laiku stāsts National Library of Latvia
Grahmata ko kahds Juhdu reisneeks rakstija sawam rabbineerim taî 33schâ gaddâ pehz Jesus peedsimschanas. National Library of Latvia
Grāmatnieku prieks, jeb, astoņi stāsti, kas paskubina uz Dieva ceļiem staigāt National Library of Latvia
Īsa mācība, kā bites jākopj un jāaudzina National Library of Latvia
Īstena bērna mīlestība National Library of Latvia
Jehkabs un Kristihne National Library of Latvia
Jēkabs un Kristīne : jauks un derīgs stāsts, ko īpaši jaunekļiem par labu, iz vācu valodas pārtulkoja A. Leitan National Library of Latvia
Jēzus Kristus tas vienīgais patvērums, priekš tās nākamās Dieva dusmības National Library of Latvia
Kad mīļam tēvam Jēkob Leitān 10tā janvarī 1838 sava 50ta dzimtes diena atnāca, tad viņa bērni Dievu tā lūdza National Library of Latvia
Karra leelskungs Eistakius : stahsts no teem laikeem, kad kristiti ļaudis tika waijati National Library of Latvia
Kas juhras-brauzejeem wehrâ ja-leek. National Library of Latvia
Kas jūras braucējiem vērā jāliek National Library of Latvia
Labas mācības kristīgiem nama turētājiem dotas no tā visuaugstākā meisteŗa National Library of Latvia
Laika-kaweklis pa seemas vakkareem National Library of Latvia
Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003: National Library of Latvia
Leelmahte Greetina : stahsts National Library of Latvia
Mans mīļais draugs National Library of Latvia
Maria Schweidler, die Bernsteinhexe. National Library of Latvia
Pamācīšana, kā jasataisās uz Jezus svētu vakariņu National Library of Latvia
Pātaru grāmata līdz ar Dr. Lutera svētu bērnu mācību National Library of Latvia
Pateesigi stahsti pahr to, kà Jerusaleme ispohstita. National Library of Latvia
Puķķu-kurwihts : jauks stahsts National Library of Latvia
Puķu kurvīts National Library of Latvia
Stāsti pār to kristīgu dziesmu taisītāju Georg Neimark. Kristīgiem cilvēkiem par ticības stiprināšanu latviešu valodā sagādāti no A. Leitān National Library of Latvia
Stāsts, kas jaunām meitām der par mācību National Library of Latvia
Šveidlera Marija, jeb, Dzintara ragana National Library of Latvia
Svētas patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi National Library of Latvia
Swehtas Pateesibas Leezineeks us spreddiķu wihsi. Us tschetrahm sawadahm peeminneschanahm sarakstihts no National Library of Latvia
Swehtdeenas darbi, jeb pamahzischana, kà swehtdeena jaswehti. National Library of Latvia
Taisnība pastāv, bet blēdīgs padoms kaunā beidzās National Library of Latvia
Tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm. Apgādāts no A. Leitān National Library of Latvia
Tas ar azzim redsehts zeļschs us debbesim. National Library of Latvia
Ustizzama bruhte Anniņa : stahsts, jauneem ļaudim un wiņņu wezzakeem par mahzibu National Library of Latvia
Uzticamā brūte Anniņa National Library of Latvia
Vecais zvejnieks un viņa suns National Library of Latvia
Wezs stahsts, kas derrigs par mahzibu dascheem National Library of Latvia
Wezzais sweineeks un wiņņa suns National Library of Latvia
Zeeniga Rihgas Jahņa draudses wezzaka Mahzitaja Heinrich Gottlieb Pehsch dsihwes-gahjums un behru-deena National Library of Latvia
Zeļļa-rahditajs, likts jauneem reisneekeem, peegahjuscheem, kur zeļļi atschķiŗŗahs. Peemahziba eeswehtiteem jaunekļeem, kas pirmreis swehtu meelastu baudijuschi. National Library of Latvia
Zilweka sirds, kahda ta irr, kad Deewa, gahdiba tur eekscha mahjo un kahda tad, kad us ļaunahm dohmam un darbeem dohdas National Library of Latvia
Zweimal zweiundfünfzig biblische Geschichten für Schulen und Familien. National Library of Latvia

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:168904297 (4)