VIAF

Virtual International Authority File

Search

Kėdainiai (Lithuania) Library of Congress/NACO National Library of Israel

קדאייני (ליטא) National Library of Israel

Kėdainiai Wikidata German National Library

Lithuania Kėdainiai FAST Subjects

Kėdainiai (Lituanie) National Library of France

VIAF ID: 147029820 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/147029820

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (70)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Le-ḳorot ʻir Ḳidan ṿe-rabaneha, 1912 or 1913: Library of Congress/NACO
אגרת המלצה בעד השד"ר הקראי אברהם. National Library of Israel
כתב המלצה. National Library of Israel
לעבענס-געשיכטע : פון וועלט-גאון רבי יצחק אלחנן און פון זיין זון הגאון רבי צבי הירש ראבינאוויץ National Library of Israel
לתולדות היהודים בקובנה וסלובודקה National Library of Israel
מאמר השלמת המדות : ... בלימוד ועיון תורת המדות שבין אדם לקונו ית' ובין אדם לחבירו ... National Library of Israel
מאמרים משיחותיו של רבנו : הגה"ח מרן ירוחם הלוי National Library of Israel
מגדל דוד : פירושים ודרושים לתורה ולמועדים (כולל למגילות: אסתר, שה"ש ורות) בסדר פרשיות התורה. National Library of Israel
משלות : פרקים ממבוא לספר משלי. למורים ולעוסקים במקרא National Library of Israel
משלי : עם באור אור נגה National Library of Israel
נתיבות זהר National Library of Israel
סדר דורות ראשונים : תנאים, אמוראים ... הנזכרים בש"ס בבלי, ירושלמי ומדרשי חז"ל National Library of Israel
ספורים קצרים National Library of Israel
ספר איזהו נשך : חידושים ובאורים על "יורה דעה" הלכות ריבית National Library of Israel
ספר בני גרשון : קצת חדושים ... לתור בהלכה ולדרוש באגדה ... National Library of Israel
ספר בקשת הלמדין : הנקרא (בית אל) National Library of Israel
ספר דובר מישרים : יכלכל דרשות ... במאמרי חז"ל ברך משל ומליצה ... National Library of Israel
ספר דעת מרדכי : שאלות ותשובות, באורי סוגיות, הערות והארות ... בארבעה חלקי שלחן ערוך ובעניני קדשים ... National Library of Israel
ספר הגיון התלמוד : יאיר נתיב בהבנת ההגיונות והשיטות של חכמי התלמוד בתקופות שונות National Library of Israel
ספר הגיון יצחק : הדרנים לכל מסכתות הש"ס National Library of Israel
ספר הגיוני אהרן : דרשות לענינים שונים National Library of Israel
ספר זרע יצחק : כולל פלפולים הדרנים וענינים שונים National Library of Israel
ספר זרע יצחק : על מסכת זבחים ומנחות National Library of Israel
ספר חבת שמואל : ביאורים בעניני ... National Library of Israel
ספר חובת הארץ : הלכות תרומות ומעשרות בארץ והלכות חלה בארץ ובחוץ לארץ, ובסוף הספר מבואר מעלת הדר בארץ National Library of Israel
ספר חידושי וביאורי רבינו הגר"א על מסכת ברכות ושבת : חידושים ... בהלכה ובאגדה אשר היו מפוזרים בהרבה ספרים National Library of Israel
ספר חנוך הבנים National Library of Israel
ספר חשבון הנפש : היא תחבולה נפלאה להתרפאות מחליי המדות ע"י התמדת חינוך תיקוניהן בדרך חשבון והנהגה נוחה וקלה ... National Library of Israel
ספר ילקוט מרדכי : באורים על אגדות חז"ל ... לבד זה ... דרוש לחנוכת בית המדרש, דרשות לנשואין, דרשות ליום הכפורים ... ועוד איזו חידושים בהלכה National Library of Israel
ספר יריעות שלמה : באור על ספר העבודה וספר הקרבנות ממשנה תורה, הוא היד החזקה לרבינו משה בר מיימון National Library of Israel
ספר לפלגות ראובן : הפותח והחותם כל מסכתות הש"ס בחילוקא דרבנן ומחבר סוף כל מסכת לראשיתה או למסכת הסמוכה לה ... ומקשרן אחת לאחת בפלפול של הלכה ואגדה ... National Library of Israel
ספר לקוטי שושנים : ... פארשיידענע ענינים, וואס אמענטש באדארף אין דעם זיין זהיר ... אויך ... פון הגאון ... מהרי"ם ... פון טהרת המשפחה, אויך פון חינוך הבנים National Library of Israel
ספר מאור אגדה : כולל בתוכו: א. ביאורים לכמה אגדות סתומות של חז"ל ... ב. דרשות ונאומים לזמנים שונים National Library of Israel
ספר מהרי"ל : עם הוספות ... והגהות מכ"י עתיק National Library of Israel
ספר מכתבי תהלה : יכיל בו חלק מהמכתבים ובקוריות שונות מהם בעברית ומהם באנגלית ומהם בגרמנית, שכתבו ... גדולי וחכמי הדור כאשר ראו הספר ... כתר שם טוב אשר חבר ... רבי שם טוב גאגין ... National Library of Israel
ספר מעלות התורה והמצוה : בו יבואר גודל החיוב והמעלה של קבלת עול מלכות שמים באמתות ומעלת המדרגה של מסירות נפש לד' באהבה. National Library of Israel
ספר מקולות הדממה : כולל שירים על בסיס הקדש National Library of Israel
ספר משבח : הוספה למשביח הירושלמי ... National Library of Israel
ספר משפטי יעקב : מבאר ענינים חמורים ... בש"ס ... National Library of Israel
ספר נחלת שמואל : מקיף ... ומבאר שיטת הרמב"ם בעניני קדשים ובהל' מאכלות אסורות National Library of Israel
ספר נשמת יעקב : באור על כמה אגדות חז"ל National Library of Israel
ספר נתיבות זוהר : ... נתיבה להלכות אלו: א. ז'ביחה -- ב. ו'לדות קדשים. -- ג. ה'זמה ... -- ד. ר'וב בתערובת ... National Library of Israel
ספר עבודת לוי : כולל חדושי הלכות וביאורי סוגיות ושיטות הרמב"ם בעניני קדשים וטהרה ... National Library of Israel
ספר עמק הבכא : ... אשר טפחתי ... לברר חומר איסור דהני פעולות ... National Library of Israel
ספר פני אברהם : שו"ת חידושים ובאורים בסוגיות הש"ס ובשיטות הראשונים וברורי הלכות ברמב"ם ז"ל ונושאי כליו ובד' חלקי שו"ע ... National Library of Israel
ספר פרקי שירה : יכיל בו: פרק א. תפלות שונות -- פרק ב. שירי כבוד ושמחה -- פרק ג. שירי אבל וקינות למצבות -- פרק ד. ניבים צחים בחכמה ומוסר. ובסופו ביאור מספיק לספר "בקשת הלמדין" לר' אברהם בן ר' יצחק הבדרשי National Library of Israel
ספר צמח דוד : על תשובות חידושים וגליון הש"ס National Library of Israel
ספר קבלה מעשית : בעברית וביידיש. National Library of Israel
ספר שאלות ותשובות דבר אברהם National Library of Israel
ספר שארית ישראל : מבאר הרבה פסוקי תורה ומאמרי חז"ל בדרך משל ומליצה ... National Library of Israel
ספר שב שמעתתא National Library of Israel
ספר שדה יצחק : הערות וחדושים ביאורים ופסקי הלכות בענינים שונים National Library of Israel
ספר שופר ישראל : כולל מאמרים ודרושים על ימים הנוראים, העוסקים בפרובלמות הדתיות והלאומיות ... ע"ד הפשט וההגיון, וספר הדרת ישראל, כולל פלפולים לסיומא של משנה וכמה מסכתות National Library of Israel
ספר שם הגדולים השלישי : בשני חלקים: חלק ראשון : מערכת גדולים ... חלק שני: מערכת ספרים National Library of Israel
ספר שער יהושע : בו יבואר ... דברים ... הנוגעים להלכה ולמעשה מדי יום ביומו ומדי שבת בשבתו ... וגם פתח השער אשר בו נמצא המראה מקומות ... מגמ' ופוסקים ... National Library of Israel
ספר שערי הוסתות : בו יבואר הרבה דינים ... של "וסתות" ודיני הפרישה סמוך לוסתה, ונלוה לזה הרבה דינים ... מהלכות נדה, טבילה, מספר ..." נדחי ישראל" National Library of Israel
ספר שפע ימים : כולל חידושים וביאורים בכמה סוגיות הש"ס. מסודר לפי סדר הענינים של המסכתות שבת, עירובין, פסחים National Library of Israel
ספר תבואות שמש : על הלכות טהרת כלים ... National Library of Israel
ספר תולדות יצחק : כולל הערות בש"ס ופוסקים וחידושים ... National Library of Israel
ספר תועפת ראם : ... קבוצת מאמרים נבחרים, דרשו מופת ... להרמת קרן היהדות הנאמנה ... National Library of Israel
ספר תורת חיים : חידושים יקרים על סוגיות הש"ס והפוסקים, מלוקט מספר שו"ת הגדול National Library of Israel
ספר תפלת הדרך : ונלוה אליו איזו פרקים בדברי מוסר השייכים להנוסעים במסילת הברזל, ואשר יקראו בשם ארחות חיים ... National Library of Israel
ספר תקנת עזרא : יכלכל ביאורים חידושים עיונים וחקירות בדברי רבינו הרמב"ם הלכות מעילה National Library of Israel
ספר תרועת מלך : על מס' ראש השנה: כולל חידושים ובאורים ... בביאור דברי הש"ס והרמב"ם National Library of Israel
ספר תשעה פרקים להרמב"ם : חידושים וביאורים על תשעה פרקים מהלכות גירושין להרמב"ם National Library of Israel
פארטראג איבער טהרת-המשפחה National Library of Israel
פנקס הסכמות : לכתב-יד ובו חידושים על התלמוד. National Library of Israel
פנקס חברת פועלי צדק בקהלת קיידאן. National Library of Israel
פנקס קהילת קידאן והגליל במאה הי"ח. National Library of Israel
פרושים וחדושים בנביאים ראשונים. National Library of Israel
קונטרס זרע חיים : ענינים שנוגע לספר זרע יצחק להגאון דיאנאווא National Library of Israel
קונטרס מנחת ש"י : הכולל ענינים מה שנוגע לספר "לקוטי מוהר"ם" וענינים שונים באגדה ומעט בדברי הלכה National Library of Israel
קונטרס נזיקין : קונטרס בתנאי חיוב נזקין, יאוש ודבר האבוד National Library of Israel
קונטרס עין יהודה : הערות והארות על הספר "דעת מרדכי" לפרש דברי אאמו"ר במקום שצריכים באור בצירוף שו"ת אחדות ממני אליעזר יהודה ראבינאוויץ ... National Library of Israel
שאלות ותשובות וחדושים בהלכה. National Library of Israel
שני המאורות הגדולים : והוא חומר לעבודה ... National Library of Israel
שפיה עברית חדשה : נסיון לחדש את פני הדקדוק העברי ... במכוון גם לטרמינים נאמנים National Library of Israel
תנ"ך. National Library of Israel
תפילת הדרך. National Library of Israel
المتكلم بالعربية National Library of Israel

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (4)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (8)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:147029820 (6)