VIAF

Virtual International Authority File

Search

Slóvakía National and University Library of Iceland (NULI) FAST Subjects BIBSYS National Library of Israel Library of Congress/NACO Library and Archives Canada

Slovensko Wikidata

Eslováquia National Library of Catalonia National Library of Brazil National Library of Spain

Slovaquie Library and Archives Canada Sudoc [ABES], France National Library of France

Slovenská Republika ISNI

スロバキア National Diet Library, Japan

VIAF ID: 138347464 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/138347464

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (183)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Agreement between the United States of America and the Slovak Republic to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA Library of Congress/NACO National Library of Catalonia National and University Library of Iceland (NULI)
Autorský zákon Library of Congress/NACO
Autorský zákon (2015) Library of Congress/NACO
Devízový zákon Library of Congress/NACO
Nariadenie o právnom postavení Židov Library of Congress/NACO
Notársky poriadok Library of Congress/NACO
Obchodný zákonník Library of Congress/NACO
Občiansky súdny poriadok Library of Congress/NACO
Občiansky zákonník Library of Congress/NACO
Sjórnarskrá National and University Library of Iceland (NULI)
Stavebný zákon Library of Congress/NACO
Traktater, etc. Tsjekkia BIBSYS
Translated legislation Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Trestné právo s vysvetlivkami. Library of Congress/NACO
Trestný poriadok (2005) Library of Congress/NACO
Trestný zákon (2005) Library of Congress/NACO
Trestný zákon číslo 140/1961 Zb. Library of Congress/NACO
Úradný vestník. Library of Congress/NACO
Ústava (1992) National Library of Catalonia Library of Congress/NACO
Ústava, Ústavný súd, Národná rada SR a legislatívne pravidlá Library of Congress/NACO
Väzenské kódexy : súbor právnych predpisov upravujúcich výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody Library of Congress/NACO
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb Library of Congress/NACO
Vykonávacie a súvisiace predpisy k stavebnému zákonu Library of Congress/NACO
Zakon č. 154/2001 Z.z. z 28 marca 2001 o prokurátoroch a právnych čakatel̓och prokuratúry Library of Congress/NACO
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok Library of Congress/NACO
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok Library of Congress/NACO
Zákon č. 162/2015 Z. z. 21. mája 2015 Library of Congress/NACO
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok Library of Congress/NACO
Zákon č. 366/1999 Z.z. z 24 novembra 1999 o daniach z príjmov Library of Congress/NACO
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov Library of Congress/NACO
Zákon č. 420/2004 Z.z., z 25. júna 2004 o mediácii Library of Congress/NACO
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov Library of Congress/NACO
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súviisiacich s autorským právom (autorský zákon) Library of Congress/NACO
Zákon č. 7/1993 Z.z Library of Congress/NACO
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Library of Congress/NACO
Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov Library of Congress/NACO
Zákon Národnej Rady Slovenskej Republiky č. 246 z 28. septembra 1993 o zbraniach a strelive Library of Congress/NACO
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti Library of Congress/NACO
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 18. februára 1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní vydaný v Zbierke zákonov č. 63/1993 Library of Congress/NACO
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra 1996, č. 315/1996 z.z. o premávke na pozemných komunikáciách Library of Congress/NACO
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. mája 1996 č. .../1996 Z.z. Colný zákon Library of Congress/NACO
Zákon o advokácii Library of Congress/NACO
Zákon o azyle Library of Congress/NACO
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Library of Congress/NACO
Zákon o cenách s vykonávacou vyhláškou a dôvodovými správami : výmer MF SR č. r-1/1993. Library of Congress/NACO
Zákon o cestnej dani Library of Congress/NACO
Zákon o cestovných náhradách Library of Congress/NACO
Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov Library of Congress/NACO
Zákon o dani z pridanej hodnoty Library of Congress/NACO
Zákon o dobrovol̕ných dražbách Library of Congress/NACO
Zákon o geologických prácach (geologický zákon) Library of Congress/NACO
Zákon o kolektivním vyjednávání Library of Congress/NACO
Zákon o konkurze a vyrovnaní, č. 328/1991 Zb. : v znení zákona Národnej rady SR č. 122/1993 Z.z. zo dňa 19. mája 1993, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a vyrovnaní : úplné znenie, s účinnost̓ou od 1. júna 1993 Library of Congress/NACO
Zákon o krátkodobom nájme bytu Library of Congress/NACO
Zákon o lesoch Library of Congress/NACO
Zakon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom Library of Congress/NACO
Zákon o nájme pol̕nohospodárskych pozemkov, pol̕nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov Library of Congress/NACO
Zákon o obetiach trestných činov Library of Congress/NACO
Zákon o ochrane prírody a krajiny Library of Congress/NACO
Zákon o ochrane spotrebitel̕a pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu Library of Congress/NACO
Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov Library of Congress/NACO
Zákon o odpadoch Library of Congress/NACO
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí Library of Congress/NACO
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti Library of Congress/NACO
Zákon o pôde (úplné znenie s komentárom) ; Zákon o pozemkových úpravách (úplné znenie s komentárom) Library of Congress/NACO
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Library of Congress/NACO
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Library of Congress/NACO
Zákon o regulácii v siet̕ových odvetviach Library of Congress/NACO
Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Library of Congress/NACO
Zákon o rokovacom poriadku Národnej radu Library of Congress/NACO
Zákon o rozhodcovskom konaní Library of Congress/NACO
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám Library of Congress/NACO
Zákon o sociálnom fonde Library of Congress/NACO
Zákon o správe daní (daňový poriadok) Library of Congress/NACO
Zákon o správnom konaní (správny poriadok) Library of Congress/NACO
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie Library of Congress/NACO
Zákon o strelných zbraniach a strelive Library of Congress/NACO
Zákon o účtovníctve Library of Congress/NACO
Zákon o upomínacom konaní Library of Congress/NACO
Zákon o verejnom obstarávaní Library of Congress/NACO
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Library of Congress/NACO
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme Library of Congress/NACO
Zákon o výkone väzby Library of Congress/NACO
Zákon o vysielaní a retransmisii Library of Congress/NACO
Zákon o zdravotnej starostlivosti Library of Congress/NACO
Zákon Slovenskej národnej rady č. 134 z 26 februára 1992 o štátnej správe ochrany ovzdušia Library of Congress/NACO
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb., z 28. augusta 1990 o priestupkoch Library of Congress/NACO
Zákon Slovenskej národnej rady zo 6 mája 1992 č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisto̕vanie ovzdušia Library of Congress/NACO
Zákon zmenkový a šekový Library of Congress/NACO
Zákonník práce Library of Congress/NACO
Zbierka zákonov Library of Congress/NACO
Živnostenský zákon Library of Congress/NACO

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (3)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (13)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:138347464 (24)