VIAF

Virtual International Authority File

Search

Wtenbogaert, Johannes, 1557-1644 National Library of the Netherlands Vatican Library Sudoc [ABES], France National Library of France German National Library

Wtenbogaert, Johannes National Library of Israel ISNI

Bogaert, Jan U. den. NUKAT Center of Warsaw University Library

Uytenbogaert, Jan, 1557-1644 Library of Congress/NACO

Johannes Wtenbogaert Leader of the Remonstrants Wikidata

VIAF ID: 73883665 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/73883665

ISNI: 0000  0000  6633  3204 

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (109)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Advys op't vast-stellen vande religie. National Library of the Netherlands
Albuminscriptie National Library of the Netherlands
Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien, etc. National Library of the Netherlands
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Wtenbogaert (1557-1644) National Library of the Netherlands
Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert National Library of the Netherlands Vatican Library
Dancksegginghe ende ghebedt. National Library of the Netherlands
Discours op ende teghen de conscientieuse bedenckinghen National Library of the Netherlands
Eenige tractaetjes National Library of the Netherlands
Den eenigen ende rechten waerom, vande uytvoeringhe der remonstrantsche leeraers uyt de Gheunieerde Provintien. Tot onderrichtinghe vande eenvoudighe christenen ende goede patriotten des landts National Library of the Netherlands
Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over't Vader Onse. Onse Vader die ghy sijt in de hemelen National Library of the Netherlands
Gvlden brief, daerinne gheleert wordt, wat ketterye is ... National Library of the Netherlands
De Hasidaeis NUKAT Center of Warsaw University Library Sudoc [ABES], France
Der Heeren Staaten van Hollandt ende West-Vrieslandt godts-diensticheyt. Tegen veler schandelicke calomnien, ende bysonder tegen den brief onlangs by Sibrandum Lubberti geschreven aenden eerweerdichsten aerts-bisschop van Cantelbergh. National Library of the Netherlands
Herod and Pilate reconcilied. Dutch National Library of the Netherlands
Herodes ende Pilatus vereenight: ofte d'eendracht vande papisten en puriteinen [...] roerende het bedwingen afzetten en dooden der coningen. National Library of the Netherlands
Kort ende klare aenwijsinghe, dat de leere vande godtlicke prædestinatie, die de E. Caspar Streso in sijn Voorbeelt vande gesonde woorden, of Gronden der saligheydt heeft voorgestelt, in 't minst niet en wordt bewesen in 't kort bericht daer op ghevolght. National Library of the Netherlands
Korte antwoordt op de redenloose redenen: ... National Library of the Netherlands
Korte verklaringe, over 't negende capittel van den brief des apostels Pauli, tot den Romeynen National Library of the Netherlands
Korte voorlooper op de proeve by de h. h. professoren der theologie tot Leyden nu versch uytghegheven, teghen d'Apologie der Remonstranten National Library of the Netherlands
leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne National Library of the Netherlands
Leven, kerckelycke bedieninghe ende zedige verantwoordingh : dat is, Naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't gene Johanni Wtenbogaert, over syne bedieninghe t'Utrecht, ende in 's Graven-Hage, wedervaren is, tot op syne vertreck uyt den lande, afstellinghe van dienst, banissement, wederkomste, ende daer na incluys : alles by hem selven onpartydigh beschreben ende naergesaten National Library of the Netherlands
Litteræ D. Ioannis Vtenbogardi ad D. Conr. Vorstivm National Library of the Netherlands
Litterae. Latin and Dutch National Library of the Netherlands
Logenkorting off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael. National Library of the Netherlands
Memorie, in December 1639 door J. Wtenbogaert ingezonden aan de omgeving van Zijne Hoogheid, Prins Frederik Hendrik National Library of the Netherlands
Naerder openingh der mysterien, ... National Library of the Netherlands
Noodighe Antwoordt op der Contra-Remonstranten Tegen-Vertooch xR Extended Titles National Library of the Netherlands National Library of Israel
Noodighe ontschuldiginghe Ioannis VVtenbogaert over 'tchartabel van Grove lasteringen ende beschuldigingen, niet getogen uyt sijn tractaet, maar uyt sijne wel-ghestelde Redenen verkeerdelijck aen-gewesen. National Library of the Netherlands
On-deckinghe van verscheyden on-vvaerheyden, ende ontrouvvicheyden, begaen in een seecker schrift t'Amsterdam wtghegheven, met den titel, Tafel, begrijpende t'verschil tusschen de Leere des Goddelijcken Woordts ende der remonstranten. National Library of the Netherlands
Ondersoeck der Amsterdamsche requesten, tot verdedigingh der onschuldighe, ende onder-rechtingh der misleyde. National Library of the Netherlands
Onschuldt des oversetters van 't Vrymoedich discours ... National Library of the Netherlands
Op-lossinge van de ontrouwigheyt ende notoire leughenen, ... National Library of the Netherlands
Op Ses verscheyden Texten der H. Schrift, dienende tot bevorderingh van een Christelick Godtsalich leven, ende der kercken Vrede National Library of the Netherlands
Project t'samen gevoeght uyt de advisen vande leden, volgens de resolutie van hare Ed. Groot Mog. vande 19 januarii 1630 National Library of the Netherlands
Redenen, waerom men in goede conscientie metten Nederlandtschen contra-remonstranten, die haer den naem van ghereformeerde toe-eyghenen, gheen geestelijcke gemeenschap houden, of den uyterlijcken Godes dienst langher met hun en pleghen en mach National Library of the Netherlands
Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten weghen in de Haechsche Conferente bekent, overghegheven aen de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in september lest-leden. Waer in sy haere bedenckinghen openen over het houden der synoden .. National Library of the Netherlands
Remonstrantie van Ioannes Wtenbogaert, ghepresenteert in novembri deses jaers. 1618. Aen de doorlucht. hoochmogende heeren, mijn heeren de Staten Generael vande gheunierde provincien, mitsgaders der selver provincien doorluchtighe gouverneurs, nopende het presenteren van sijne verantwoordinge teghens seeckere beschuldingen Festi Hommij, aen den Synodum Nationalem, mitsgaders ronde verclaringhe over verscheyden geruchten t'onrecht hem naegestroyt. National Library of the Netherlands
Resolvtie vande doorluchtige moghende heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. : tot den vrede der kercken ; versterckt met d'authoriteyt der Heyligher Schrift, der concilien, oudt-vaderen, openbare confessien, mitsgaders met de ghetuygenissen van sommige leeraren deses tijdts National Library of the Netherlands
Response aux articles proposez par quelques ministres ... National Library of the Netherlands
Schoonhovens vertoogh ende der kercken remonstrantie verrijckt met aenmerckingen ende punctueel wederlegh van 't gund in de verontschuldingh der Remonstranten aen hare Hog. Mog. niet specialijck en is beantwoordt. National Library of the Netherlands
Schriftelijcke verantwoordinghe. 2 National Library of the Netherlands
Scripta adversaria collationis Hagiensis habitae anno MDCXIinter quosdam Ecclesiarum pastores de divina praedestinatione & capitibus ei adnexis, una cum Pressiore declaratione sive Narratione processus omnis observati à pastoribus Ecclesiarum, qui remonstrantes dicuntur, in dissidiis istis ecclesiasticis ad annum MDCXII. Quae ex Belgicis autoritate ill. Hollandiae & West-Frisiae ordinum jampridem editis, Latina fecit Petrus Bertius National Library of France
Secvnda remonstrantia ministrorum ecclesiarum Hollandicarum & West-Frisicarum qui remonstrantes vocantur ... Cvm secvnda contra-remonstrantia, seu responsio ad eam ... National Library of the Netherlands
Send-brief der remonstrantscher leeraren aende E: Synode tot Schiedam. In iulio 1631. National Library of the Netherlands
Teghen den glossateur van de ghedruckte sententie D. Smovtii ofte de verkeerde allegatien der H. Schrift ghestelt onder de selve. National Library of the Netherlands
Tractaat van de oorsaak en oors[p]ronk der sonde National Library of the Netherlands
Tractaet Van t'ampt ende authoriteyt eener Hoogher christelicker overheydt, in kerckelicke saecken National Library of the Netherlands Library of Congress/NACO German National Library
Tsamen-spraeck over de twee slechte gesellen van Treves-krach, ende bysonder van capo de Grijp National Library of the Netherlands
Twee sendtbrieven, eene des welgheleerden ende godtvruchtighen D. Iohannis wt den Bogaert, ende d'andere D.D. Coenradii Vorstii Tot waerschouwinghe voor de inghesetene deses landts, teghen de onghefondeerde beschuldinghen ende lasteringhen onlancx teghen de persoonen voorsz. in druc ghegheven. National Library of the Netherlands
Van de Beroepinghe der Kercken-Dienaren, Ia ende Neen, Van Iohannes VVtenbogaert, Prædicant in s'Gravenhaghe wt zijn Boeck van't Ampt der Overheyt in Kercklijcke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. Cortelijck ende ghetrouwelijck, van woort tot woort, by een ende teghen malcander ghestelt: op dat d'onpartydighe Leser mach oordeelen, welck ghevoelen van beyden met den woorde Godes best over een comt Sudoc [ABES], France
Van het absoluit besluit der verwerpinge National Library of the Netherlands
Voor-looper. Tegen het libel fameus oft pasquil van Ja ende Neen, uut gegeven tegen Johannem Wtenbogaert National Library of the Netherlands
Voor-loper National Library of the Netherlands
Voorstant vande vryheyt der conscientie, teghen den conscientie-dwangh van Henricus Arnoldi vander Linden, predicant tot Delff. National Library of the Netherlands
Vrije aanwijzing van de onwaarheden National Library of the Netherlands
Vrijmoedigh discours over 't vereffenen vande religions verschillen ende 't wech-nemen der scheuringen: National Library of the Netherlands
Vrye aenwysing van de onwaerheyden in de ghenaemde historie van Fr. de Vry, Burghemeester der stadt Amstelredam, aengaende de kerckel. beroerten van Hollandt : bij forme van 't samenspraeck National Library of the Netherlands
Vrymoedich ondersoeck van verscheyden National Library of the Netherlands
Waerschouwinge, teghen het malitieus ende valsch gheschrift: nu versch uyt-ghegeven t'Amsteldam. Met den titul: Den staet van de voornaemste quaestien ende gheschillen ... National Library of the Netherlands
Waerschouwingh voor Hamans loon, aen den autheur van de Croon des muytighen echo National Library of the Netherlands
Warachtich ende volkomen verhael, vande solemniteyten ende cerimonien ghepleecht in 's-Graven-Haghe, als sijn princel. extie. van weghen sijne maj. van Groot Brittannien, vereert wierdt mette conincklijcke ordre vande Garter of Coussebandt van Englandt vervatende alle d'authentijcke stucken, mitsgaders d'oratie ofte predicatie ten selve tijde op dese ceremonie gedaen. National Library of the Netherlands
Wederlegginghe van't libel fameux. Geintituleert Remonstrantie vande gedeputeerden der synoden van Zuydt ende Noort-Hollandt, noopende de stouticheydt der Arminianen, &c. met de verificatie van dien, ende tweede remonstrantie, met een tegen-stellinghe van eene contra-remonstrantie. National Library of the Netherlands
Wtwissinge der schandelicker blamen, daer mede de schryver vande Tractaten tegens peys, treves, etc. De Remonstranten t'onrecht bewerpt in sijn derde deel, ghedruckt in 's Graven-Haghe, by Aert Meuris, anno 1630 National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (5)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (13)

Open Section Close Section History of VIAF ID:73883665 (18)