VIAF

Virtual International Authority File

Search

Wtenbogaert, Johannes, 1557-1644 National Library of the Netherlands Vatican Library Sudoc [ABES], France National Library of France German National Library

Johannes Wtenbogaert Leader of the Remonstrants Wikidata ISNI

Bogaert, Jan U. den. NUKAT Center of Warsaw University Library

Wtenbogaert, Johannes National Library of Israel

Uytenbogaert, Jan, 1557-1644 Library of Congress/NACO

VIAF ID: 73883665 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/73883665

ISNI: 0000  0000  6633  3204 

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (110)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Acht voorstellinghen, uytghegheven van die van het pausdom, om te bevestighen de waerheydt ende alghemeynheydt hares gheloofs ... Mitsgaders oock acht teghenstellinghen, der gereformeerde. National Library of the Netherlands
Advys op 't vast-stellen vande religie. National Library of the Netherlands
Aende Christelicke ghemeynte ende borgherschap der stadt Vtrecht National Library of the Netherlands
Aenhanghsel van der kercken-dienaren remonstranten Naerder bericht: vervatende klaer bewijs dat d'artikelen by hun verworpen, niet en zijn ter quader trouwen voorghedraghen, maer dat d'inhouden van dien van woorde te woorde inde Schriften van verscheyden leeraren der ghereformeerde kercke bevonden wordt. Tot volvoeringhe van 'tghene int Naerder bericht fol. 80. ende 81. belooft was ... National Library of the Netherlands
Albuminscriptie National Library of the Netherlands
Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien, etc. National Library of the Netherlands
Brief D. Sibrandi Lubberti, professors tot Franiker National Library of the Netherlands
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Wtenbogaert (1557-1644) National Library of the Netherlands
Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert National Library of the Netherlands Vatican Library Sudoc [ABES], France German National Library
Clare ivstificatie van seeckere passagien: daer over Jacobvs Triglandivs, in den brief aen sijne extie. staende voor sijne verdediginghe, Johannem Vvtenbogaert beschuldight van ontrouvvigheyt: rakende voor-namelick de poincten van't noot-saken tot de sonde: ende d'onderlinghe verdraeghsaemheyt. National Library of the Netherlands
Copye van seker vertooch onlanghs by eenighe predicanten der ghereformeerde kerckeghedaen aende mo. ed. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Roerende de oudtheyt vande gereformeerde leere, ende de niewigheden die daer teghens werden ghepleecht. National Library of the Netherlands
Cort berecht. Nopende seeckere copije van een remonstrantie die (soo men voor-gheeft) in den druck van de conferentie in den Haghe ghehouden, naghelaten oft vergheten is. Vervatet in eenen Seynt-brief des eerwaerdighen ende hooch-gheleerden D. Ioannis Wten-bogaert aen synen vrient N.G. gheschreven, ende door den selven in druck wt-ghegheven. National Library of the Netherlands
Dancksegginghe ende ghebedt National Library of the Netherlands
Discours op ende teghen de conscientieuse bedenckinghen, ... National Library of the Netherlands
Eenige tractaetjes National Library of the Netherlands
Den eenigen ende rechten waerom, vande uytvoeringhe der remonstrantsche leeraers uyt de Gheunieerde Provintien. Tot onderrichtinghe vande eenvoudighe christenen ende goede patriotten des landts. National Library of the Netherlands
Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over 't Vader onse. Onse Vader die ghy sijt inde hemelen. National Library of the Netherlands
Gulden brief, des seer vermaerden theologi Martini Buceri, daer inne gheleert wordt, wat ketterye is: wie ketters zijn National Library of the Netherlands
De Hasidaeis NUKAT Center of Warsaw University Library Sudoc [ABES], France
Der Heeren Staaten van Hollandt ende West-Vrieslandt godts-diensticheyt. : Tegen veler schandelicke calomnien, ende bysonder tegen den brief onlangs by Sibrandum Lubberti geschreven aenden eerweerdichsten aerts-bisschop van Cantelbergh. National Library of the Netherlands
Johannis Uytenbogaerts Leven, kerckelijcke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh ... National Library of the Netherlands National Library of Israel
Korte verklaringe, over 't negende capittel van den brief des apostels Pauli, tot den Romeynen National Library of the Netherlands
leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne National Library of the Netherlands
Logenkorting off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael. National Library of the Netherlands
Noodighe Antwoordt op der Contra-Remonstranten Tegen-Vertooch xR Extended Titles National Library of the Netherlands National Library of Israel
Noodighe ontschuldiginghe Ioannis VVtenbogaert over 'tchartabel van Grove lasteringen ende beschuldigingen, niet getogen uyt sijn tractaet, maar uyt sijne wel-ghestelde redenen verkeerdelijck aen-gewesen. National Library of the Netherlands
On-deckinghe van verscheyden on-vvaerheyden, ende ontrouvvicheyden, begaen in een seecker schrift t'Amsterdam : wtghegheven, met den titel, Tafel, begrijpende t'verschil tusschen de Leere des Goddelijcken Woordts ende der remonstranten. National Library of the Netherlands
Ondersoeck der Amsterdamsche requesten, tot verdedigingh der onschuldighe, ende onder-rechtingh der misleyde. National Library of the Netherlands
Oordeel en censure der hooch gheleerder ende wijt vermaerder mannen Francisci Iunij, Luce Trelcatij, ende Francisci Gomari ... midtsgaders D. Ieremie Bastingij, ende Iohannis VVtenbogaerts ... over de doolinghen van Cornelis VViggersz. eertijdts dienaer des Godlicken woorts in de ghereformeerde kercke Christi tot Hoorn ... National Library of the Netherlands
Op Ses verscheyden Texten der H. Schrift, dienende tot bevorderingh van een Christelick Godtsalich leven, ende der kercken Vrede National Library of the Netherlands
Oprecht ende noodt-wendigh bericht Joannis Uutenbogaert National Library of the Netherlands
Resolutie van de doorluchtige moghende heeren National Library of the Netherlands
Response aux articles proposez par quelques ministres ... National Library of the Netherlands
Schoonhovens vertoogh ende der kercken remonstrantie : verrijckt met aenmerckingen ende punctueel wederlegh van 't gund in de verontschuldingh der Remonstranten aen hare Hog. Mog. niet specialijck en is beantwoordt. National Library of the Netherlands
Schriftelijcke conferentie, gehovden in s'Gravenhaghe inden iare 1611. tusschen sommighe kercken-dienaren: aengaende de godlicke prædestinatie metten aencleven van dien. : Ter ordonnantie vande E. Mog. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ghedruckt. National Library of the Netherlands
Schriftuerlyck en politijck discours over den wijt beroemden biddagh National Library of the Netherlands
Scripta adversaria collationis Hagiensis habitae anno MDCXIinter quosdam Ecclesiarum pastores de divina praedestinatione & capitibus ei adnexis, una cum Pressiore declaratione sive Narratione processus omnis observati à pastoribus Ecclesiarum, qui remonstrantes dicuntur, in dissidiis istis ecclesiasticis ad annum MDCXII. Quae ex Belgicis autoritate ill. Hollandiae & West-Frisiae ordinum jampridem editis, Latina fecit Petrus Bertius National Library of France
Secvnda remonstrantia ministrorum ecclesiarum Hollandicarum & West-Frisicarum qui remonstrantes vocantur ... : Cvm secvnda contra-remonstrantia, seu responsio ad eam ... National Library of the Netherlands
Send-brief der remonstrantscher leeraren aende E: Synode tot Schiedam. In iulio 1631. National Library of the Netherlands
Ses, de laetste Predicatien, ende Meditatien National Library of the Netherlands
Teghen den glossateur van de ghedruckte sententie D. Smovtii ofte de verkeerde allegatien der H. Schrift ghestelt onder de selve. National Library of the Netherlands
Tractaat van de oorsaak en oors[p]ronk der sonde National Library of the Netherlands
Tractaet Van t'ampt ende authoriteyt eener Hoogher christelicker overheydt, in kerckelicke saecken National Library of the Netherlands Library of Congress/NACO German National Library
Tsamen-spraeck over de twee slechte gesellen van Treves-krach, ende bysonder van capo de Grijp. National Library of the Netherlands
Twee sendtbrieven, eene des welgheleerden ende godtvruchtigen D. Iohannis wt den Bogaert, ende d'andere D.D. Coenradii Vorstii. Tot waerschouwinghe voor de inghesetene deses landts, teghen de onghefondeerde beschuldinghen ende lasteringhen onlancx teghen de persoonen voorsz. in druc ghegheven. National Library of the Netherlands
Tweede schriftelijcke verantwoordinghe, van den godvruchtighen hoogh-gheleerden Iohannis Uyt den Bogaert [...]. Op de [...] edicte, den 19. martij, ao. 1619. over syn persoon ghedaen. National Library of the Netherlands
Van de Beroepinghe der Kercken-Dienaren, Ia ende Neen, Van Iohannes VVtenbogaert, Prædicant in s'Gravenhaghe wt zijn Boeck van't Ampt der Overheyt in Kercklijcke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. Cortelijck ende ghetrouwelijck, van woort tot woort, by een ende teghen malcander ghestelt: op dat d'onpartydighe Leser mach oordeelen, welck ghevoelen van beyden met den woorde Godes best over een comt Sudoc [ABES], France
Van het absoluit besluit der verwerpinge National Library of the Netherlands
Verantwoordinghe D. Conr. Vorstii, professoris der H. theologie. ghestelt tegen de Waerschouwinghe onlangs van de E.E. heeren Ghecommitteerde Raeden van Vrieslant uyt-gegeven, ende aende E.E. heeren curateuren der universiteyt, ende burghemeesteren der stadt Leyden schriftelick over-ghesonden. National Library of the Netherlands
Verdedigingh vande resolvtie der mog. heeren Staten van Hollant ende VVest-Vrieslant, totten vrede der kercken, teghen seker libel, gheintituleert Antwoort op drie vraghen ... : Eerste deel. National Library of the Netherlands
Voor-looper. Tegen het libel fameus oft pasquil van Ja ende Neen, uut gegeven tegen Johannem Wtenbogaert National Library of the Netherlands
Voor-loper National Library of the Netherlands
Voorstant vande vryheyt der conscientie, teghen den conscientie-dwangh van Henricus Arnoldi vander Linden, predicant tot Delff .. National Library of the Netherlands
Vrije aanwijzing van de onwaarheden National Library of the Netherlands
Vrijmoedigh discours over 't vereffenen vande religions verschillen ende 't wech-nemen der scheuringen: National Library of the Netherlands
Vrye aenwysing van de onwaerheyden in de ghenaemde historie van Fr. de Vry, Burghemeester der stadt Amstelredam, aengaende de kerckel. beroerten van Hollandt : bij forme van 't samenspraeck National Library of the Netherlands
Vrymoedich ondersoeck van verscheyden National Library of the Netherlands
Waerschouwinge, teghen het malitieus ende valsch gheschrift: nu versch uyt-ghegeven t'Amsteldam. Met den titul: Den staet van de voornaemste quaestien ende gheschillen ... National Library of the Netherlands
Waerschouwingh voor Hamans loon, aen den autheur van de Croon des muytighen echo National Library of the Netherlands
Warachtich ende volkomen verhael, vande solemniteyten ende cerimonien ghepleecht in 's-Graven-Haghe, als sijn princel. extie. van weghen sijne maj. van Groot Brittannien, vereert wierdt mette conincklijcke ordre vande Garter of Coussebandt van Englandt : vervatende alle d'authentijcke stucken, mitsgaders d'oratie ofte predicatie ten selve tijde op dese ceremonie gedaen. National Library of the Netherlands
Wederlegginghe van't libel fameux. Geintituleert Remonstrantie vande gedeputeerden der synoden van Zuydt ende Noort-Hollandt, noopende de stouticheydt der Arminianen, &c. met de verificatie van dien, ende tweede remonstrantie, met een tegen-stellinghe van eene contra-remonstrantie. National Library of the Netherlands
Wtwissinge der schandelicker blamen, daer mede de schryver vande Tractaten tegens peys, treves, etc. De Remonstranten t'onrecht bewerpt in sijn derde deel, ghedruckt in 's Graven-Haghe, by Aert Meuris, anno 1630. National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (5)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (13)

Open Section Close Section History of VIAF ID:73883665 (18)