VIAF

Virtual International Authority File

Search

Wtenbogaert, Johannes, 1557-1644 Sudoc [ABES], France National Library of France Vatican Library German National Library National Library of the Netherlands

Johannes Wtenbogaert ISNI

Bogaert, Jan U. den. NUKAT Center of Warsaw University Library

Uytenbogaert, Jan, 1557-1644 Library of Congress/NACO National Library of Israel

Johannes Wtenbogaert ministre néerlandais, leader de la Fraternité remonstrante Wikidata

VIAF ID: 73883665 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/73883665

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (114)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (7)

  • 500 1 _ ‎‡a  Arminius, Jacobus‏ ‎‡d  1559-1609 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Episcopius, Simon‏ ‎‡d  1583-1643 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Groot, Hugo de‏ ‎‡d  1583-1645 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Philopatrius, Christianus ISNI National Library of the Netherlands
  • 500 1 _ ‎‡a  Rogge, H.C.‏ ‎‡d  1831-1905 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Tilenus, Daniël‏ ‎‡d  1563-1633 ISNI
  • 551 _ _ ‎‡a  Utrecht German National Library

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Achabs biddagh, dat is schriftuerlijck ende politijck discours van den biddagh ghehouden in aprili anno. 1619. Voor d'vvtspraeck van de kerckelijcke ende politijcke oordeelen ofte sententien over de remonstranten ende ghevanghene heeren. Midtsgaders van't mizpa, de hardt- ende crevpele-bode, uytghegheven t'Amsterdam, anno 1620. ende 1621. National Library of the Netherlands
Acht voorstellinghen, uytghegheven van die van het pausdom, om te bevestighen de waerheydt ende alghemeynheydt hares gheloofs ... Mitsgaders oock acht teghenstellinghen, der gereformeerde. National Library of the Netherlands
Advys op't vast-stellen vande religie. National Library of the Netherlands
Aenhanghsel van der kercken-dienaren remonstranten Naerder bericht: vervatende klaer bewijs dat d'artikelen by hun verworpen, niet en zijn ter quader trouwen voorghedraghen, maer dat d'inhouden van dien van woorde te woorde inde Schriften van verscheyden leeraren der ghereformeerde kercke bevonden wordt. Tot volvoeringhe van 'tghene int Naerder bericht fol. 80. ende 81. belooft was ... National Library of the Netherlands
Albuminscriptie National Library of the Netherlands
Belijdenisse, ofte verklaringe van het gevoelen der leeraren, die in de geunieerde Nederlanden Remonstranten worden genaamd, over de voornaamste artijkelen der christelijke religie National Library of the Netherlands
Belydenisse National Library of the Netherlands
Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien, etc. National Library of the Netherlands
Brief D. Sibrandi Lubberti, professors tot Franiker National Library of the Netherlands
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Wtenbogaert (1557-1644) National Library of the Netherlands
Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. National Library of the Netherlands Vatican Library
Clare ivstificatie van seeckere passagien: daer over Jacobvs Triglandivs, in den brief aen sijne extie. staende voor sijne verdediginghe, Johannem VVtenbogaert beschuldight van ontrouvvigheyt. Rakende voor-namelick de poincten van't Nootsaken tot de sonde: ende d'onderlinghe verdraeghsaemheyt National Library of the Netherlands
Copye, van een missive den ij. Aprilis 1619, aen eenen particulieren ende oudt-bekenden vriendt afgeveerdicht door den godvruchtighen hoogh-gheleerden Iohannem Wten Bogaert, waer in hy zijnen staet ende oorsaeck van zijne (niet teghestaende verscheyde, uyt last vande ghedelegheerde rechteren, citatien) noncomparitie in 't cort ende duydelijck te kennen gheeft. Tot onderrechtinge van alle lief-hebbers der waerheyt. National Library of the Netherlands
Cort berecht. Nopende seeckere copije van een remonstrantie die (soo men voor-gheeft) in den druck van de conferentie in den Haghe ghehouden, naghelaten oft vergheten is. Vervatet in eenen Seynt-brief des eerwaerdighen ende hooch-gheleerden D. Ioannis Wten-bogaert aen synen vrient N.G. gheschreven, ende door den selven in druck wt-ghegheven. National Library of the Netherlands
Dancksegginghe ende ghebedt. National Library of the Netherlands
Discours op ende teghen de conscientieuse bedenckinghen, ... National Library of the Netherlands
Eenige tractaetjes National Library of the Netherlands
Den eenigen ende rechten waerom, vande uytvoeringhe der remonstrantsche leeraers uyt de Gheunieerde Provintien. Tot onderrichtinghe vande eenvoudighe christenen ende goede patriotten des landts. National Library of the Netherlands
Eerbiedigh en ootmoedigh vertoogh, der Remonstrants-gesinde christenen. Aende ... magistraten der stede Leyden, over de publicatie vanden Stadt-huyse aldaer, den naast-lesten July 1633. ghedaen tegen de Remonstrants-gesinde borgeren en ingesetenen. National Library of the Netherlands
Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over't Vader Onse. Onse Vader die ghy sijt in de hemelen National Library of the Netherlands
Gulden brief, des seer vermaerden theologi Martini Buceri, daer inne gheleert wordt, wat ketterye is: wie ketters zijn National Library of the Netherlands
De Hasidaeis NUKAT Center of Warsaw University Library
Der Heeren Staaten van Hollandt ende West-Vrieslandt godts-diensticheyt. : Tegen veler schandelicke calomnien, ende bysonder tegen den brief onlangs by Sibrandum Lubberti geschreven aenden eerweerdichsten aerts-bisschop van Cantelbergh. National Library of the Netherlands
De kerckelicke historie, vervatende verscheyden gedenckwaerdige saecken, inde Christenheyt voorgevallen, van het jaer vierhondert af, tot in het jaer sesthien-hondert ende negenthien, voornamentlick in dese Geunieerde provintien National Library of France National Library of the Netherlands
Kort ende klare aenwijsinghe, dat de leere vande godtlicke prædestinatie, die de E. Caspar Streso in sijn Voorbeelt vande gesonde woorden, of Gronden der saligheydt heeft voorgestelt, in 't minst niet en wordt bewesen in 't kort bericht daer op ghevolght. National Library of the Netherlands
Korte verklaringe, over 't negende capittel van den brief des apostels Pauli, tot den Romeynen National Library of the Netherlands
De leere der synoden van Dordrecht ende Alez ghestelt op de proeve van de practijcque, ofte gebruyck, waer in onder andere verborgentheden ontdeckt wordt een seer licht middel, om den mensch onsterflijck te maecken in dese werelt National Library of the Netherlands
leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne National Library of the Netherlands
Leven, kerckelycke bedieninghe ende zedige verantwoordingh : dat is, Naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't gene Johanni Wtenbogaert, over syne bedieninghe t'Utrecht, ende in 's Graven-Hage, wedervaren is, tot op syne vertreck uyt den lande, afstellinghe van dienst, banissement, wederkomste, ende daer na incluys : alles by hem selven onpartydigh beschreben ende naergesaten National Library of the Netherlands
Logenkorting off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael. National Library of the Netherlands
Naerder openingh der mysterien, ... National Library of the Netherlands
Noodighe antwoordt op der contra-remonstranten tegen-vertooch, vervatende eene clare ende grondighe wederlegginghe van t'selve: met vast bewys dat de leere der remonstrnaten, ten aensien van de eerste christenheyt, ende den aenvangh der reformatie, niet nieu, maer oudt is. National Library of the Netherlands
Noodighe ontschuldiginghe Ioannis VVtenbogaert over 'tchartabel van Grove lasteringen ende beschuldigingen, niet getogen uyt sijn tractaet, maar uyt sijne wel-ghestelde redenen verkeerdelijck aen-gewesen. National Library of the Netherlands
On-deckinghe van verscheyden on-vvaerheyden, ende ontrouvvicheyden, begaen in een seecker schrift t'Amsterdam wtghegheven, met den titel, Tafel, begrijpende t'verschil tusschen de leere des goddelijcken VVoordts ende der remonstranten. National Library of the Netherlands
Ondersoeck der Amsterdamsche requesten, tot verdedigingh der onschuldighe, ende onder-rechtingh der misleyde National Library of the Netherlands
Onderwysinge in de christelijke religie, gesteld bij vragen en antwoorden na de Belijdenisse der Remonstrants Gereformeerde christenen. : Mitsgaders der selfder formulieren en gebeden, des Heiligen Doops, en des H. Avontmaals. : Met een aansprake tot de sieken, en eenige gebeden. National Library of the Netherlands
Onschuldt des oversetters van 't Vrymoedich discours ... National Library of the Netherlands
Op-lossinge van de ontrouwigheyt ende notoire leughenen, ... National Library of the Netherlands
Op Ses verscheyden Texten der H. Schrift, dienende tot bevorderingh van een Christelick Godtsalich leven, ende der kercken Vrede National Library of the Netherlands
Oprecht ende noodt-wendigh bericht Joannis Uutenbogaert National Library of the Netherlands
Praestantium ac eridutorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae National Library of Israel
Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten weghen in de Haechsche Conferente bekent, overghegheven aen de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in september lest-leden. : Waer in sy haere bedenckinghen openen over het houden der synoden .. National Library of the Netherlands
Replyck der remonstranten, opde Antwoordt der H.H. Leydtsche professoren teghen den Voorlooper. National Library of the Netherlands
Resolutie van de doorluchtige moghende heeren National Library of the Netherlands
Response aux articles proposez par quelques ministres ... National Library of the Netherlands
Responsio ad ea quae illi speciatim impegit Festus Hommius, libro non ita pridem edito ... National Library of the Netherlands
Schoonhovens vertoogh ende der kercken remonstrantie : verrijckt met aenmerckingen ende punctueel wederlegh van 't gund in de verontschuldingh der Remonstranten aen hare Hog. Mog. niet specialijck en is beantwoordt. National Library of the Netherlands
Scripta adversaria collationis Hagiensis habitae anno MDCXIinter quosdam Ecclesiarum pastores de divina praedestinatione & capitibus ei adnexis, una cum Pressiore declaratione sive Narratione processus omnis observati à pastoribus Ecclesiarum, qui remonstrantes dicuntur, in dissidiis istis ecclesiasticis ad annum MDCXII. Quae ex Belgicis autoritate ill. Hollandiae & West-Frisiae ordinum jampridem editis, Latina fecit Petrus Bertius National Library of France
Secvnda remonstrantia ministrorum ecclesiarum Hollandicarum & West-Frisicarum qui remonstrantes vocantur ... : Cvm secvnda contra-remonstrantia, seu responsio ad eam ... National Library of the Netherlands
Send-brief der Remonstrantscher leeraren aende E Synode tot Schiedam. In iulio 1631. National Library of the Netherlands
Teghen den glossateur ... National Library of the Netherlands
Tractaat van de oorsaak en oors[p]ronk der sonde National Library of the Netherlands
Tractaet van 't ampt ende authoriteyt eener hoogher christelicker overheydt, in kerckelicke saecken. Library of Congress/NACO National Library of the Netherlands German National Library
Treffelijcke ende bundige verantwoordinge, gheschreven aen de E.E. heeren burghemeesters ende vroedtschap der stadt Utrecht, door ... Iohannes VVtenbogaert ... over de valsche beschuldinghen ende verzierde leughenen, door Nicolaes Berck burgemeester .. National Library of the Netherlands
Trouhertighe aenwysinghe der bedriegelijckheden ende valscheden ... National Library of the Netherlands
Tsamen-spraeck over de twee slechte gesellen van Treves-krach, ende bysonder van Capo de Grijp. National Library of the Netherlands
Twee sendtbrieven, eene des welgheleerden ende godtvruchtigen D. Iohannis wt den Bogaert, ende d'andere D.D. Coenradii Vorstii. Tot waerschouwinghe voor de inghesetene deses landts, teghen de onghefondeerde beschuldinghen ende lasteringhen onlancx teghen de persoonen voorsz. in druc ghegheven. National Library of the Netherlands
Van de Beroepinghe der Kercken-Dienaren, Ia ende Neen, Van Iohannes VVtenbogaert, Prædicant in s'Gravenhaghe wt zijn Boeck van't Ampt der Overheyt in Kercklijcke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. Cortelijck ende ghetrouwelijck, van woort tot woort, by een ende teghen malcander ghestelt: op dat d'onpartydighe Leser mach oordeelen, welck ghevoelen van beyden met den woorde Godes best over een comt Sudoc [ABES], France
Van het absoluit besluit der verwerpinge National Library of the Netherlands
Verantwoordinghe D. Conr. Vorstii, professoris der H. theologie. ghestelt tegen de Waerschouwinghe onlangs van de E.E. heeren Ghecommitteerde Raeden van Vrieslant uyt-gegeven, ende aende E.E. heeren curateuren der universiteyt, ende burghemeesteren der stadt Leyden schriftelick over-ghesonden. National Library of the Netherlands
Verdedigingh vande resolvtie der mog. heeren Staten van Hollant ende VVest-Vrieslant, totten vrede der kercken, teghen seker libel, gheintituleert Antwoort op drie vraghen, dienende tot advijs in de huyden-daeghsche zwarigheyden. Eerste deel. National Library of the Netherlands
Voor-looper. Tegen het libel fameus oft pasquil Van ia ende neen; wt gegeven tegen Iohannem VVtenbogart. National Library of the Netherlands
Voor-loper National Library of the Netherlands
Voorstant vande vryheyt der conscientie, teghen den conscientie-dwangh van Henricus Arnoldi vander Linden, predicant tot Delff. National Library of the Netherlands
Vrije aanwijzing van de onwaarheden National Library of the Netherlands
Vrijmoedigh discours over 't vereffenen vande religions verschillen ende 't wech-nemen der scheuringen: National Library of the Netherlands
Vrijmoedigh ondersoeck van verscheyden placcaten, inde Gheunieerde Provincien, binnen twee jaeren herwaerts, gepubliceert teghen de christenen ... diemen Remonstranten noemt. Dienende mede tot justificatie vande selve Remonstranten National Library of the Netherlands
Vrye aenwysing van de onwaerheyden in de ghenaemde historie van Fr. de Vry, Burghemeester der stadt Amstelredam, aengaende de kerckel. beroerten van Hollandt : bij forme van 't samenspraeck National Library of the Netherlands
Waerschouwinge, teghen het malitieus ende valsch gheschrift: nu versch uyt-ghegeven t'Amsteldam. Met den titul: Den staet van de voornaemste quaestien ende gheschillen ... National Library of the Netherlands
Warachtich ende volkomen verhael, vande solemniteyten ende cerimonien ghepleecht in 's-Graven-Haghe, als sijn princel. extie. van weghen sijne maj. van Groot Brittannien, vereert wierdt mette conincklijcke ordre vande Garter of Coussebandt van Englandt : vervatende alle d'authentijcke stucken, mitsgaders d'oratie ofte predicatie ten selve tijde op dese ceremonie gedaen. National Library of the Netherlands
Wederlegginghe van't libel fameux. Geintituleert Remonstrantie vande gedeputeerden der synoden van Zuydt ende Noort-Hollandt, noopende de stouticheydt der Arminianen, &c. met de verificatie van dien, ende tweede remonstrantie, met een tegen-stellinghe van eene contra-remonstrantie. National Library of the Netherlands
Wtwissinge der schandelicker blamen, daer mede de schryver vande Tractaten tegens peys, treves, etc. De Remonstranten t'onrecht bewerpt in sijn derde deel, ghedruckt in 's Graven-Haghe, by Aert Meuris, anno 1630. National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (6)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (14)

Open Section Close Section History of VIAF ID:73883665 (13)